Category: Giải bài tập Toán học lớp 11

Giải Toán lớp 11 Bài 1: Giới hạn của dãy số

Giải Toán lớp 11 Bài 1: Giới hạn của dãy số Bài 1 (trang 121 SGK Đại số 11): Có 1kg chất phóng xạ độc hại. Biết rằng cứ sau một khoảng thời gian T = 24000 năm thì một nửa số chất phóng xạ này bị phân rã thành chất khác không độc hại

Giải Toán lớp 11 Bài 2: Giới hạn của hàm số

Giải Toán lớp 11 Bài 2: Giới hạn của hàm số Bài 1 (trang 132 SGK Đại số 11): Dùng định nghĩa tìm các giới hạn sau: Lời giải: Bài 2 (trang 132 SGK Đại số 11): Tính limun, limvn, limf(un), limf(vn). Từ đó có kết luận gì về giới hạn của hàm số đã

Giải Toán lớp 11 Bài 3: Hàm số liên tục

Giải Toán lớp 11 Bài 3: Hàm số liên tục Bài 1 (trang 140 SGK Đại số 11): Dùng định nghĩa xét tính liên tục của hàm số f(x)=x3+2x-1 tại x0=3. Lời giải: Bài 2 (trang 141 SGK Đại số 11): b.Trong biểu thức g(x) ở trên, cần thay số 5 bởi số nào đó

Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 4

Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 4 Bài 1 (trang 141 SGK Đại số 11): Hãy lập bảng liệt kê các giới hạn đặc biệt của dãy số và giới hạn đặc biệt của hàm số. Lời giải: Bài 2 (trang 141 SGK Đại số 11 Ôn tập): Cho hai dãy số (un) và

Giải Toán lớp 11 Bài 4: Vi phân

Giải Toán lớp 11 Bài 4: Vi phân Bài 1 (trang 171 sgk Đại số 11): Tìm vi phân của các hàm số sau: Lời giải: Bài 2 (trang 171 SGK Đại số 11): Tìm dy, biết: Lời giải: 0.0 00

Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 5

Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 5 Bài 1 (trang 176 SGK Đại số 11): Tìm các đạo hàm sau: Lời giải: Bài 2 (trang 176 SGK Đại số 11): Tìm đạo hàm của các hàm số sau: Lời giải: Bài 3 (trang 176 SGK Đại số 11): Lời giải: Bài 4 (trang 176