Category: Giải bài tập Toán học lớp 3

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập chung trang 177

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập chung trang 177 Bài 1 (trang 177 SGK Toán 3): Viết các số a) Bảy mươi sáu nghìn hai trăm bốn mươi lăm b) Năm mươi mốt nghìn tám trăm linh bảy c) Chín mươi nghìn chín trăm d) Hai mươi hai nghìn không trăm linh hai Lời

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập chung trang 178

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập chung trang 178 Bài 1 (trang 178 SGK Toán 3): a) viết số liền trước của mỗi số sau: 8270; 35461; 10000 b)Khoanh vào chữ đặt trước số lớn nhất trong các số sau: 42936; 44158; 43669; 44202 A. 42936; B. 44158; C. 43669; D.44202 Lời giải: a)

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập chung trang 179

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập chung trang 179 Bài 1 (trang 179 SGK Toán 3): a) Viết số liền trước của 92458. Viết số liền sau của 69509 b) Viết các số 83507; 69134; 69314 theo thứ tự từ bé đến lớn Lời giải: a) Số liền trước của số 92458 là số

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 165

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 165 Bài 1 (trang 165 SGK Toán 3): Tính theo mẫu: Lời giải: Bài 2 (trang 165 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính: a) 15237: 3 b) 18842: 4 c) 36083: 4 Lời giải: Bài 3 (trang 165 SGK Toán 3): Một kho chứa 27280kg thóc

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập chung trang 165

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập chung trang 165 Bài 1 (trang 165 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính a) 10715 x 6 30755: 5 b) 21542 x 3 48729: 6 Lời giải: Bài 2 (trang 166 SGK Toán 3): Nhà trường mua 105 hộp bánh, mỗi hộp có 4 cái bánh. Số

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 167 Phần 1

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 167 Phần 1 Bài 1 (trang 167 SGK Toán 3): Có 18 cái đĩa xếp đều vào 8 hộp. Hỏi 30 cái đĩa thì xếp được vào mấy hộp như thế? Lời giải: Tóm tắt: 48 đĩa:8 hộp 30 đĩa: …hộp? Số đĩa trong mỗi hộp là:

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 167 Phần 2

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 167 Phần 2 Bài 1 (trang 167 SGK Toán 3): Một người đi xe đạp trong 12 phút được 3km. hỏi nếu cứ đạp xe đều như vậy trong 28 phút thì đi được bao nhiêu kilomet? Lời giải: Tóm tắt: 12 phút: 3 km 28 phút:..