Category: Giải bài tập Toán học lớp 8

Giải Toán lớp 8 Ôn tập chương 3 phần Hình Học 8

Giải Toán lớp 8 Ôn tập chương 3 phần Hình Học 8 1. Phát biểu và viết tỉ lệ thức biểu thị hai đoạn thẳng AB và CD tỉ lệ với hai đoạn thằng A'B' và C'D'. Trả lời: Định nghĩa: Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lệ với hai đoạn thẳng