Giải Toán lớp 12 Bài 2 : Tích phân

Giải Toán lớp 12 Bài 2: Tích phân

Bài 1 (trang 112 SGK Giải tích 12): Tính các tích phân sau:

Giải Toán lớp 12 Bài 2: Tích phân

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 2: Tích phân

Giải Toán lớp 12 Bài 2: Tích phân

Bài 2 (trang 112 SGK Giải tích 12): Tính các tích phân sau:

Giải Toán lớp 12 Bài 2: Tích phân

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 2: Tích phân

Bài 3 (trang 113 SGK Giải tích 12): Sử dụng phương pháp đổi biến, hãy tính:

Giải Toán lớp 12 Bài 2: Tích phân

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 2: Tích phân

Giải Toán lớp 12 Bài 2: Tích phân

Bài 4 (trang 113 SGK Giải tích 12): Sử dụng phương pháp tích phân từng phần, hãy tính:

Giải Toán lớp 12 Bài 2: Tích phân

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 2: Tích phânGiải Toán lớp 12 Bài 2: Tích phân

Bài 5 (trang 113 SGK Giải tích 12): Tính các tích phân sau:

Loading...

Giải Toán lớp 12 Bài 2: Tích phân

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 2: Tích phân

Bài 6 (trang 113 SGK Giải tích 12):

Giải Toán lớp 12 Bài 2: Tích phân

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 2: Tích phân

Xem thêm:  Giải Toán lớp 12 Bài 3 : Phép chia số phức