Giải Toán lớp 3 bài Tìm số chia

Giải Toán lớp 3 bài Tìm số chia

Bài 1 (trang 39 SGK Toán 3): Tính nhẩm:

35: 5 =

28: 7 =

24: 6 =

21: 3 =

35: 7 =

28: 4 =

24: 4 =

21: 7 =

Lời giải:

Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau:

35: 5 = 7

28: 7 = 4

24: 6 = 4

21: 3 = 7

35: 7 = 5

28: 4 = 7

24: 4 = 6

21: 7 = 3

Bài 2 (trang 39 SGK Toán 3): Tìm x

a) 12: x = 2

b)42: x = 6

c)27: x = 3

d)36: x = 4

e)x: 5 = 4

g) x x 7 = 70

Lời giải:

a) 12: x = 2

x = 12: 2

x = 6

b) 42: x = 6

x = 42: 6

x = 7

c) 27: x = 3

x = 27: 3

x = 9

d)36: x = 4

x = 36: 4

x = 9

e) x: 5 = 4

x = 4 x 5

x = 20

g) x x 7= 70

x = 70: 7

x = 10

Bài 3 (trang 39 SGK Toán 3):

Trong phép chia hết, 7 chia cho mấy để được:

a) Thương lớn nhất?

b) Thương bé nhất?

Lời giải:

a) Muốn có thương lớn nhất thì số chia phải bé nhất, khác 0.Vậy số chia bằng 1

Ta có: 7: 1 = 7

b) Để được thương bé nhất thì số chia phải bằng 7

Ta có: 7: 7 = 1

Loading...
Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài: Ôn tập các bảng nhân