Giải Toán lớp 5 Ôn tập về số thập phân

Giải Toán lớp 5 Ôn tập về số thập phân

Bài 1 (trang 150 SGK Toán 5):

Đọc số thập phân; nêu phần nguyên, phần thập phân và giá trị theo vị trí của mỗi chữ trong số đó:

63,42 ;

99,99 ;

81,325 ;

7,081.

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Ôn tập về số thập phân

+ Trong số 63, 42 – Chữ số 6 chỉ 6 chục,

chữ số 3 chỉ 3 đơn vị,

chữ số 4 chỉ 4 phần mười,

chữ số 2 chỉ 2 phần trăm.

+ Trong số 99 ; kể từ trái sang phải các chữ số chín lần lượt là: chỉ 9 chục, 9 đơn vị, 9 phần mười, 9 phần trăm.

+ Trong số 81,325 – Chữ số 8 chỉ 8 chục,

Chữ số 1 chỉ 1 đơn vị,

Chữ số 3 chỉ 3 phần mười,

Chữ số 2 chỉ 2 phần trăm,

Chữ số 5 chỉ 5 phần nghìn.

+ trong số 7,018 – Chữ số 7 chỉ 7 đơn vị,

Chữ số 0 chỉ 0 phần mười,

Chữ số 8 chỉ 8 phần trăm,

Chữ số 1 chỉ 1 phần nghìn.

Bài 2 (trang 150 SGK Toán 5): Viết số thập phân có:

a) Tám đơn vị, sáu phần mười, năm phần trăm (tức là tám đơn vị và sáu mươi lăm phần trăm).

b) Bảy mươi hai đơn vị, bốn phần mười, chín phần trăm, ba phần nghìn (tức là bảy mươi hai đơn vị và bốn trăm chín mươi ba phần nghìn).

c) Không đơn vị, bốn phần trăm.

Lời giải:

a) 8,65 ;

b) 72,493 ;

c) 0,04.

Bài 3 (trang 150 SGK Toán 5): Viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của mỗi số thập phân để các số thập phân dưới đây đều có hai chữ số ở phần thập phần.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 106

74,6 ;

284,3 ;

401,25 ;

104.

Lời giải:

74,60 ;

284,30;

401,25 ;

104,00.

Bài 4 (trang 151 SGK Toán 5): Viết các số sau dưới dạng số thập phân:

Loading...

Giải Toán lớp 5 Ôn tập về số thập phân

 

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Ôn tập về số thập phân

Bài 5 (trang 151 SGK Toán 5):

78,6…78,59

28,300…28,3

9,478…9,48

0,916…0,906

Lời giải:

78,6 > 78,59

28,300 = 28,3

9,478 < 9,48

0,916 > 0,906